Školní řád MŠ

Mateřská škola speciální,Žatec,

Studentská 1416, okres Louny, tel.: 415 712 899

email: Specskol.zatec@seznam.cz, www.specinka-zatec.cz

 

Školní řád Mateřské školy speciální, Žatec

Ředitel Mateřské školy Žatec, Studentská 1416, okres Louny v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny.

 

Základní právní podklady:

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává(Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 410/2005 Sb.,O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

1. Údaje o zařízení:

Název: Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

Sídlo: Studentská 1416, Žatec 43801, okres Louny

IČO: 60275871

Zřizovatel: Město Žatec

Právní forma: příspěvková organizace (celodenní provoz)

Kapacita: 50 dětí – 5 třídy

Statutární zástupce: ředitel školy: Mgr. František Holý

Ředitel MŠ: Mgr. František Holý

Stránky: www.specinka-zatec.cz

 

2. Přijímací řízení:

2.1. Věk dětí

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti (sedmi) let. Jsou však vytvořeny podmínky, i pro přítomnost a vzdělávání dětí, jejichž věk je od 2 do 3 let.

2.2. Zápis

Rodiče přihlašují své dítě k docházce do MŠS pro následující školní rok formou zápisu v termínu, který probíhá celoročně.

Rodiče se dostaví po dohodnutém termínu spolu s dítětem. Převezmou „žádost o přijetí dítěte“ a řádně vyplněnou přihlášku, pak v co nejkratším termínu přinesou zpět. Zároveň musí dítě podstoupit speciálně pedagogické vyšetření. V den nástupu do MŠS jsou mimo jiné seznámeni s předloženým Školním řádem.

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

2.3. Adaptace

Všechny děti mají k dispozici individuální zkušební pobyt v MŠ (nejvýše 3 měsíce) až do doby jejich úplné adaptace – k tomu napomáhá spolupráce s našimi pedagogy.

2.4. Rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ dle § 34 Školského zákona do naplnění kapacity podle daných kritérií. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠS k předškolnímu vzdělávání je vydáno rodičům osobně ve stanoveném termínu do 30 dnů od nástupu dítěte do MŠS.

Vyplněný evidenční list přijatých dětí odevzdají rodiče nejpozději do 3 dnů po nástupu dítěte do MŠS.

Ředitel školy taktéž rozhoduje o zařazení dítěte se speciálními potřebami na základě žádosti rodičů, vyjádření odborného lékaře a příslušného SPC.

2.5. Ročníky a OPŠD

Předškolní vzdělávání má 2 ročníky:

1.ročník : děti, které v období od 1.9.do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let  věku, nebo 6 let věku a mají speciální předškolní výuku

2.ročník : děti, které v období od 1.9.do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dále jen OPŠD).

Při rozmísťování dětí do ročníků (jednotlivých tříd) ředitel zohledňuje také individuální potřeby dětí.

Žádá-li zákonný zástupce o OPŠD, činí tak u vedení ZŠ (nutná písemná žádost a vyjádření pediatra, odborného lékaře či SPC nebo pedagogické poradny). Na základě doložených skutečností ředitelství ZŠ rozhoduje o OPŠD. Kopii rozhodnutí musí zákonný zástupce odevzdat MŠS jako důkaz povolení OPŠD.

3. Ukončení docházky do MŠS :

Ředitel MŠS může podle § 25 odst. 1. písm. b. Školského zákona ukončit docházku dítěte po předchozím

písemném upozornění zákonných zástupců, jestliže:

a) dítě bez omluvy nedochází nejméně dva týdny do MŠS

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád MŠS a jednání k nápravě byla neúspěšná (např. nerespektováním stanovené provozní doby MŠS)

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské školské zařízení

d) zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠS nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, dohodne-li s ředitelem jiný termín úhrady a tento následně nedodrží.

4. Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou:

4.1. Školní vzdělávací program :

Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj a předpoklady k pozdějšímu vzdělávání (viz. Školský zákon).

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání

(dle povinného Rámcového vzdělávacího programu) :

a) Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

b) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

c) Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se i jako samostatná osobnost působící  na své okolí.

 

A, rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti

B, Rozvoj dítěte v jeho poznání společenských hodnot

C, Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

D, Zaměření na environmentální výchovu a vštěpení pevných zásad při přístupu k přírodě a ekologii

 

Náš školní vzdělávací program:

STROM POZNÁNÍ“ je zaměřen na:

- Vytvořit v dětech kladný vztah k životnímu prostředí, osvojení si elementárních vědomostí o okolním světě a přírodě.

- Osvojit si takové návyky, které vedou k budoucí samostatnosti v péči o přírodu a ochraně životního prostředí.

- Podporu fyzické a psychické zdatnosti v rámci individuálních možností dítěte, podporovat duševní pohodu.

- Jedinečnost každého dítěte, utváření silné osobnosti, esteticko-citové tvořivosti.

- Rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi.

- Spolupráci s rodinou při nápravě řeči.

- Úzká spolupráce s rodinou při dílnách, kroužcích, denní docházce dítěte do MŠ, výletech, atd… Dokázat vztahy navazovat, spolupracovat, být samostatný, otevřený a komunikativní.

Školní vzdělávací program je veřejný dokument a je trvale k nahlédnutí v ředitelně MŠS.

4.2. Spolupráce s rodinou

Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠS. Rodiče mohou s učitelkami hovořit o společném postupu při výchově svého dítěte. Pro rodiče jsme otevřená MŠS  po celou dobu svého provozu, po předchozí dohodě je možno kdykoliv se dostavit na návštěvu, zapojit se do hry a činnosti dítěte, účastnit se různých programů.

Rodiče mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty na akce MŠS.

O všech akcích MŠS jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni (nástěnky, třídní schůzky, společná posezení, rozhovory, internet, apod.).

Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly učitelky informovány o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního, psychického stavu (individuální zvláštnosti a potřeby dítěte), důležité jsou též změny telefonních čísel, kontaktů, adresy bydliště a jiné.

V případech jakýchkoliv negativních projevů v chování dítěte se nám jistě společně podaří najít ta správná řešení.

Provádíme odbornou pomoc, spolupráci se školní logopedkou přímo v MŠS, pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC. Pořádáme společné akce (Vánoce, Velikonoce a rozloučení se školáky).

5. Provoz MŠS :

5.1. Provozní doba

Provoz MŠS je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin. Příchod je možný do 8,00 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody zákonných zástupců s třídní učitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem učitelce MŠS  (vyplnit kolonku v evidenčním listu, nebo vyplnit plnou moc).

5.2. Školní rok

Školní rok začíná prvním dnem září a končí posledním dnem června následujícího kalendářního roku. Po dohodě se zřizovatelem je provoz MŠS přerušen v měsících červenci nebo srpnu. Dítě, je zproštěno na toto období úplaty za předškolní vzdělávání.

5.3. Po ukončení provozu (16.00 hod.)

Zůstane-li dítě po provozní době v MŠS (jedná se o porušení „Školního řádu“) – postup je následující :

po 16.00 hod. se učitelka telefonicky spojí se zákonnými zástupci či pověřenými osobami a domluví postup předání dítěte. Pokud se kontakt nepodaří, v 16:30 hod. zanechá učitelka telefonickou informaci na Městskou policii Žatec, kde je dítě k vyzvednutí.

5.4. Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí po obědě je stanoveno od 12.15 do 13.00 hod., odpoledne pak od 14.30 hod. do konce provozu MŠS, nedohodne-li se individuálně jinak. Při vyzvedávání doporučujeme počítat s časem, který dítě potřebuje na ukončení započaté hry a úklidu hraček.

5.5. Omluvy dětí

Omluvy dětí probíhají ústně či telefonicky pí hospodářce, stravu je nutno omluvit do 8.00.hod.dne nepřítomnosti.

5.6. Zákazy

V celém areálu MŠS platí zákaz kouření, vstupu osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

Procházet pavilony, třídy a ostatní prostory bez vědomí učitelek.

5.7. Režim dne

Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče, apod.)

Organizace dne : (orientačně)

6.00 – 8.30  spontánní hry, ranní pozdravení (komunitní kruh), hudební a pohybové činnosti

8.30 – 9.00    svačina

9.00 – 9.45 kolektivní a individuální cílená i spontánní činnost

činnosti s dětmi, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové, logopedie

9.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 – 12.30  oběd

12.30 – 14.00  hygiena, odpolední odpočinek, doplňující aktivity, zájmové kroužky

14.00 - 14,30 svačina

14.30 – 16.00  spontánní hry, pobyt na školní zahradě (sezónní)

Frekvence pohybových aktivit :

Řízené tělovýchovné činnosti    1x týdně (tělocvična, plavání)

Ranní cvičení, pobyt venku       denně

Logopedická výuka                    denně

Tělovýchovné chvilky                průběžně

Hudebně-pohybové                    průběžně

Lokomoční činnosti                    průběžně

Sezónní činnosti                         dle ročního období

Plavání 1x týdně (jaro, podzim)
Pohybové aktivity ranní Denně (v prostorách třídy)
Pohybové aktivity v tělocvičně 1x týdně (nebo dle možností)
Hudebně-pohybové aktivity průběžně
Dopravní výchova Dle ročního období
Pohybové aktivity – kroužek průběžně
Sezónní činnosti Dle ročního období
Pobyt venku Denně

 

6. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí

(§ 29 Školského zákona) :

6.1. Bezpečnost dětí

- Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠS povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠS i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpovány). Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety a pod…).

- všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠS bez ohledu na rozdělení ve třídách.

- Je povinností rodiče při příchodu do MŠS dítě předat učitelce (v žádném případě poslat do třídy, aniž by učitelka rodiče spatřila) – sdělením učitelky zákonnému zástupci „přebírám dítě“ MŠS nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením „předávám dítě“ ukončuje zodpovědnost MŠS. (Rodič také dává příklad dítěti, že se s učitelkou pozdraví.)

- Je povinností rodiče při příchodu i odchodu z MŠS zavřít za sebou vrátka – bezpečnost dětí.

- Při společných akcích s rodiči v MŠS a na školní zahradě po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněž z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠS v průběhu dne (zejména na zahradě) na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je možná pouze po předchozí dohodě se zástupcem školy.

- MŠS vede evidence úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů.

- Z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠS včetně zahrady (znečišťování, možnost nežádoucího kontaktu s dětmi).

6.2. Zdraví dětí

- Do MŠS  lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..).Totéž se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..). Při opětovném nástupu dítěte do MŠS si může učitelka vyžádat potvrzení od ošetřujícího lékaře prostřednictvím zákonného zástupce.

- Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka i v případě podezření, že dítě není zdrávo, vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé ke vzdělávání.

- Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠS (neštovice, žloutenka, mononukleóza,..).

- Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout z MŠS.

- Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, samostatnost na WC.). Škola pak zodpovídá za dodržování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání,…). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí, které musí být rodiči zajištěno v MŠ. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám, nutné oblečení a obuv i do deště. Pobyt venku je za každého počasí – vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (jako např. silné deště, bouřky a mrznutí pod -15°C) nebo na základě rozhodnutí vedení školy.

- V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu.

7. Stravování dětí :

- Pobyt dítěte v MŠS je podmíněn celodenním stravováním.

- Z hygienických a výchovných důvodů je nepřípustné donášení vlastního jídla a pití do MŠS. V MŠS je zajištěn pestrý pitný režim, vhodná a pro zdraví dětského organizmu plnohodnotná strava.

- Za organizaci vlastního stravování, dozoru nad dětmi a utužováním potřebných návyků, které si děti přinášejí z domova, odpovídají učitelky. Je důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Starší děti a děti, které zvládají sebe obsluhu dobře, používají při jídle příbory.

- Příprava stravy se provádí ve školní kuchyni. Za provoz školní jídelny (dále jen ŠJ) odpovídá a záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje paní hospodářka ŠJ.

- Přihlašování a odhlašování obědů se provádí nejpozději v daný den do 8.00 hodin v MŠS u paní hospodářky.

- V případě, že dítě odmítá jíst oběd, není možné, aby byl v MŠ celodenně – školka tak nemůže zabezpečit celodenní stravu a jeho správný vývoj.

8. Platby v mateřské škole :

8.1.Úplata za předškolní vzdělávání

- Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č.14/2002 Sb.a zákonem č.561/2004 bez ohledu na nepřítomnost dítěte z jakéhokoliv důvodu. Stanovuje ji ředitel školy.

- Bezúplatné vzdělání je poskytováno pouze dětem, které v daném školním roce dosáhnou 6 let.

- Platí se převodem na účet MŠS, složenkou na poště nebo hotově v kanceláři hospodářky MŠS, a to do každého 15. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ředitel MŠS nebo hospodářka MŠS nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost.

- Úplata je zveřejněna na viditelném místě v MŠS – nástěnky.

- Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná. Neuhrazení úplaty je považováno za závažné porušení pravidel MŠS a v důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠS (viz. čl.č.3 Školního řádu – ukončení docházky).

8.2. Platby za stravování dítěte

- Stravné se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.,o školním stravování. Rodiče platí převodem na účet MŠS, složenkou na poště nebo hotově v kanceláři hospodářky MŠS, a to do každého 15. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ředitel MŠS nebo hospodářka MŠS nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Neprojedené obědy jsou odpočítané následující měsíc.

- Cena se skládá z nákladů dopolední přesnídávky, oběda, odpolední svačinky a pitného režimu. Je taktéž zveřejněna na viditelném místě v MŠS – nástěnky.

9. Ochrana majetku :

- Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení aj.). V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody.

- Do MŠS nepatří cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující bezpečnost dětí, čí jejich mravní výchovu.

- Oblečení, obuv a osobní věci je povinnost podepsat, či označit značkou dítěte pro snadnější identifikaci při nálezu či ztrátě.

- Rodiče zodpovídají za veškeré věci v šatně – pytel + skříňka

- Ztracené a zapomenuté předměty či oblečení odevzdá nálezce učitelce.

- Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠS a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí neprodleně tuto skutečnost učitelce.

- MŠS nepřebírá zodpovědnost za osobní věci dětí, včetně osobních kompenzačních pomůcek (např. v případě ztráty či odcizení,…)

10. Práva a povinnosti dětí a rodičů :

10.1. Práva a povinnosti dítěte

- Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru, na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.

- Má právo užívat vlastní kulturu.

- Má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (má právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost).

- Má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení či znevýhodnění vůči ostatním dětem.

- Má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

- Má právo být chráněno před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým a psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.

- Má právo na respektování jeho individuality, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

- Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

10.2. Práva a povinnosti rodičů dětí

- Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

- Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě.

- Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelem školy (ředitel školy je k dispozici zpravidla denně nebo dle předchozí dohody).

- Rodiče mají právo průběžně během roku na informace u učitelek o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

- Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího procesu.

- Mají právo předkládat připomínky k organizaci a provozu MŠS.

- Jsou povinni odevzdat řádně vyplněný evidenční list, během docházky dítěte jej v případě jakýchkoliv změn neprodleně aktualizovat.

- Jsou povinni zajistit oblečení pro dítě do MŠS, a to jak na pobyt v budově, tak i na pobyt venku dle aktuálního počasí nebo také dle pokynů učitelky – množství, druh, velikost.

- Jsou povinni včas a řádně hradit v plné výši stanovené náklady za předškolní vzdělávání a stravování.

- Jsou povinni na vyzvání třídní učitelky nebo ředitelky školy osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání i pobytu a činností dítěte v MŠS.

- Zákonní zástupci mají právo podávat u ředitelky MŠS stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠS, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

11. Závěrečná ustanovení :

- Školní řád je zveřejněn na přístupném místě: nástěnka v přízemí a nástěnka v suterénu.

- Dodržování Školního řádu je závazné pro všechny pracovníky a návštěvníky MŠS, pro zákonné zástupce dětí i pro dodavatele zboží, či služeb.

- Veškeré změny a dodatky tohoto Školního řádu musí být provedeny pouze písemnou formou.

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží nejen o to, aby dítě u nás bylo šťastné a spokojené, ale aby pociťovalo, že je jedinečná osobnost ono i ti druzí.

 

Na provozní poradě projednáno dne: 28.8. 2019

Účinnost dne: 1.9. 2019

 

Vypracoval: Mgr. František Holý