Doplňující programy a další aktivity + Zájmové kroužky

Děti mají možnost v průběhu celého dne po celý týden využívat vždy některý z níže uvedených terapeutických a doplňujících programů a dalších aktivit dle jejich aktuálních individuálních potřeb:

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

Relaxační jízda na koni

- S dětmi chodíme každé úterý k řece, kde probíhá relaxační jízda na koni. Koně jsou po celý rok v závislosti na počasí.

 

Knihovna Žatec – čtenářský klub

- Čtenářský klub podporuje rozvoj budoucího čtenářství. Hravou a nenásilnou formou se děti naučí orientovat v knihovně a pracovat s knihami. Každá lekce se týká vybrané knihy, kterou si s dětmi společně přečtou, doplní ukázkami, hrami a výtvarnou činností. Součástí lekce je práce s interaktivní tabulí.


Celé Česko čte dětem

- Celé Česko čte dětem je celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televizi.

Kdyby měl někdo zájem a chtěl dětem přečíst pohádku, čtení bude probíhat aktuálně zatím venku, dopoledne od 9:00 – 10:00 a nebo odpoledne od 13:00 – 14:00 v závislosti na akce pořádané školkou (k dispozici jsou na webových stránkách).

Budeme se na vás těšit.

 

Přírodovědné centrum Žatec

Vúukové projekce v oblastni přírodních a technických věd. Přírodovědné centrum je rozděleno na dvě části, které se nazvájem doplňují. Digitárium (digitárium je určeno zejména pro výuku přírodních a technických věd, zejména fyziky s důrazem na astronomii, vesmír, fyziku a robotiku. Projekce se skládá z filmu a živě moderované části, kde se dozvíte zajímavé aktuality z oblasti astronomie a kosmonautiky) a Věda na kouli (věda na kouli je určena zejména pro výuku geografie, geologie, astronomie, ekologie a životního prostředí)

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

 • Interaktivní tabule

Cílem kroužku interaktivní tabule je navodit u dětí pozitivní vztah k činnostem na interaktivní tabuli. Děti se během roku seznámí s interaktivní tabulí, její bezpečnou obsluhou, správným zacházením. Činnosti budou probíhat formou her a kreslení na interaktivní tabuli a tím rozvíjet děti ve všech oblastech. Využití programové nabídky, která je k dispozici v MŠ (Brepta, Méďa, program škola hrou, malování, 3D malování, Tonda obal, televizní stanice Déčko hry a další programy)


 • Hudební chvilky, hudebně pohybový kroužek

V rámci odpoledních hudebních chvilek se děti setkávají s úplnými základy hudební teorie, poznávají hudební nástroje a učí se rozpoznat jejich zvuk, setkávají se s různými rytmy a melodiemi, rozlišují, co znamená rychle a pomalu, potichu a nahlas. Zpíváme společně lidové písně s doprovodem klavíru, hrajeme na rytmické nástroje. Při hře na drumbeny rytmizujeme písničky a říkanky, učíme se napodobit a udržet rytmus. Děti se učí pracovat s dechem, vnímají vlastní hlas, trénují schopnost sluchového rozlišování. Hudbu ztvárňujeme také pohybem, tančíme.

 • Dramaticko literární kroužek

Seznámit děti s knihou a dětskými časopisy, vést děti k postupné orientaci v obsahu knižní ilustrace, zaujmout děti čteným příběhem (pohádkou), učit děti popsat situaci dle obrázků. Prodlužovat u dětí pozornost a zájem. Seznamovat děti s různými druhy loutek, vést děti k rozvíjení dialogu při hře s různými druhy loutek, maňásků. Učit děti základům správné, výrazné a kultivované recitace. Vést děti k zapamatování krátké básně nebo příběhu. Učit děti správně vyslovovat, ovládat dech a intonaci řeči, vést děti k přiměřenému, hlasitému a zřetelnému projevu – odpovídajícímu tempu řeči. Učit děti, aby si všímaly v literárních textech vztahů lidí ke zvířatům a přírodě. Umět rozlišit dobro a zlo v pohádkách a předkládat dětem i pohádky, které nekončí šťastně. Učit děti samostatně dořešit nedokončenou pohádku. Učit děti s pomocí učitelky dramatizovat známý text, vystihnout charakter postavy (pohybem, mimikou i hlasově). Učit děti děj pohádky zvolenou výtvarnou a pracovní technikou zaznamenat Spolupracovat a pomáhat si při rozdělování a výběru rolí (přijímat i méně  atraktivní role z příběhů) Samostatně hrát divadelní představení pro diváky.

 

 • Pohybové aktivity

Kroužek pohybu probíhá venku (sezónní aktivity) a v prostorách budovy MŠS. Činnosti jsou přizpůsobeny k tématům školního vzdělávacího plánu a jsou zaměřeny na všechny oblasti rozvoje. Hlavním cílem je u dětí navodit pozitivní vztah k pohybu, ke zdravému způsobu života, k relaxaci a odpočinku při zařazení prvků dětské jógy.

 • Logopedická intervence (Klokanův kufr)

V kroužku kolektivní logopedické prevence děti hravou formou rozvíjejí své komunikační schopnosti. Střídáme klidnou a soustředěnou práci u stolu s pohybovými hrami, pracujeme s dechovým proudem, hlasem, učíme se vnímat a vědomě používat mluvidla. Rozvíjíme smyslové vnímání, slovní zásobu, učíme se používat správné tvary slov. Rytmizujeme slova, učíme se sluchem rozlišovat hlásky, napodobujeme zvuky. Trénujeme pozornost a logické myšlení.

 • Kroužek šikovných ručiček

Na výtvarně pracovním kroužku šikovné ručičky s dětmi vytváříme rozmanité výrobky. Pomocí různorodých materiálů a technik vytváříme spoustu zajímavých výtvarných prací, zaměřené na představivost a kreativitu.

 • Keramika

Cílem keramického kroužku je rozvíjet u dětí jejich fantazii, kreativitu, estetiku, jemnou motoriku, vytvářet pozitivní vztah ke keramice, naučit se pracovat s hlínou, či modelínou a používat různé pracovní pomůcky k tomu potřebné. Zjistit, jak tyto pomůcky fungují, jak se používají. Každé dítě se bude moci samo rozvíjet dle své fantazie a představivosti

 • Těšíme se do školy

Cílem kroužku Těšíme se do školy je seznámit děti s prostředím školy a se školními pomůckami, které budou používat. Vystřídá se zde mnoho aktivit (grafomotorika, předmatematická a předčtenářská gramotnost, výtvarné a pohybové aktivity). Všechny aktivity a činnosti jsou přizpůsobeny věku dítěte. Hlavním cílem kroužku je přirozeným způsobem podporovat v dětech kladný vztah ke škole jako celku i k jednotlivým aktivitám s ní spojenými.

 • Poznáváme přírodu

Cílem kroužku je seznámit děti s pěstitelskými pracemi, zahradním nářadím a pracemi v zahradě po celý rok. Prohlubovat vědomosti o dění v přírodě, o její ochraně. Smyslem je využití zájmu dětí o živou, ale i neživou přírodu, formovat pocit odpovědnosti za ochranu přírody a vytvářet pozitivní postoje k životním hodnotám. Společně pečujeme o okolí-výsadba okrasných truhlíků, květináče s květinami, třídění odpadů. Děti budou plnit úkoly z Recyklohraní, při kroužku využíváme i interaktivní tabuli-Tonda obal, hrajeme pohybové hry. V průběhu roku děti budou pomáhat s péčí o zoo koutek-rybičky, šnek. Na jaře sledujeme budku s web kamerou, zda se v ní neuhnízdí sýkorky.

 • Kroužek pranostik

Cílem kroužku pranostiky je obeznámit děti s českými tradicemi, pověrami, pranostikami a prohloubit jejich zájem o Českou zem. Dětem budou během roku představeny pranostiky jednotlivých měsíců, významné osobnosti a tradice. Činnosti budou probíhat formou vyprávění, čtení pohádek, grafomotorických listů, sledováním pohádek a ztvárnění osobností za pomoci kresby, modelíny a další.

 • Kroužek vaření

Na kroužku Vaření si děti vyzkouší teplou i studenou kuchyni – předkrmy, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. Děti se seznámí s bezpečným používáním kuchyňských nástrojů, učí se pracovat s receptem a pochopit pracovní postup.  Během každé lekce se nejprve seznámí s novým receptem, společně připraví chutný pokrm a nedílnou součástí kroužku je také závěrečný úklid. Při vaření děti spolupracují ve skupinkách. Během kroužku se dozví o zdraví prospěšných potravinách, učí se neplýtvat a seznámí se s tím, jak jídlo zdobit a servírovat. Ověřené recepty si děti mohou zapisovat nebo zakreslovat do Deníku kuchaře.

 • Snoezelen

V multismyslovém prostředí Snoezelen se děti učí zaměřit pozornost na smyslové vjemy, koncentrovat se na zvolenou aktivitu a pomůcku, vnímat své hranice a respektovat prostor ostatních. Pomocí snoezelen metody a pomůcek mohou děti novými způsoby vnímat barvy, světlo a tmu, různé materiály, vibrace, vůně či zvuky. Podle individuálních potřeb dětí se v danou chvíli zaměřujeme na uklidnění či aktivizaci. Ve Snoezelen místnosti klademe důraz na možnost vlastního výběru aktivit a pomůcek. Cílem je rozvoj smyslového vnímání a navození příjemného pocitu.

 • Dílničky
 • Bazální stimulace
 • Míčkování
 • Prevence

Posláním Prevence je podporovat zdravý životní styl a předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách. Zájmový kroužek Prevence je realizován v blocích po zhruba 30 – 45 minutách. Všechny bloky jsou realizovány 2 x týdně v pondělí a pátek, aby byla zajištěna návaznost mezi jednotlivými tématy. Kroužek probíhá v prostorách mateřské školy. Práce s jednotlivými tématy se opírá vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice. Při programu jsou používány obrázky, maňásci, omalovánky, obrázky, pracovní listy a další pomůcky dané k tématu. První setkání začíná tématem „Jak se mít dobře“, na které další témata navazují. Seznámit sezákladními informacemi z oblasti rizikového chování, s různými důvody, proč se lidé  chovají rizikově.

 • Metoda dobrého startu

sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech (emocionální, sociální), též přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS rozvoj aktivizuje a upravuje. Metoda je zpracována do 25-ti lekcí. Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Hudební doprovod přispěje k celkovému uvolnění dítěte, k pohybovému potenciálu. V MDS je postupně budováno ovládání mluvidel, manuální zručnost, lateralizace ruky, motorická koordinace.

Každá z 25-ti lekcí má stejnou strukturu a řád. Dítě se seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb. V MDS je cvičení, s jehož pomocí neustále kontrolujeme a řídíme držení těla, rychlost a přesnost pohybu, napětí svalů. MDS klade důraz na vnímání vlastního těla, svého fyzického já. Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. Zvládnutí (vnímání) grafického vzoru virtuálním prostředí (mobil, IT, Tablet,vyžaduje zaostření oční čočky, koncentraci pozornosti, rozvoj v oblasti vizuální diferenciace a vizuální integrace. Efektivní zraková práce = zralost očních pohybů. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti. Grafický vzor na pracovním listě koresponduje s rytmickým schématem. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení. Nejdůležitější je vstřícné prostředí a radost z prožívání.