Charakteristika vzdělávacího programu

,,STROM POZNÁNÍ“


Název ŠVP PV je takto zvolen záměrně, neboť i děti s handicapem mají právo se seznámit se vším kolem sebe, je potřeba děti více informovat a trpělivě je zapojovat do společnosti ostatních dětí. V našem vzdělávacím programu jsme si vytyčily 4 integrované bloky, které se pojí ke všem ročním obdobím, neboť náš program je zaměřen na poznávání přírody, života v ní a všeho ostatního co se kolem nás děje. Nohama na zemi, srdíčkem v oblacích je v každém ročním období jiný, rozmanitý a vždy je co poznávat, co zkoumat, co pozorovat nebo s čím se seznamovat. Každý integrovaný blok má 3 části a jimi jsou jednotlivé měsíce daného ročního období. V každém měsíci je stanoveno několik doporučených témat, z kterých mohou učitelé při tvorbě svých třídních vzdělávacích programů vycházet. Vzhledem k zařazení dětí, do MŠ speciální, ze sociálně slabších rodin, dětí z romských rodin, dětí z Klokánku (FOD Žatec) a z dětských domovů, které mají navíc ještě nějaké zdravotní postižení nebo znevýhodnění se náš vzdělávací program zaměřuje na rozvoj dětí, jejich učení a poznání, dle jejich individuálních schopností a dovedností.

Během celého roku se dítě v MŠ setkává s různými změnami, které stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, vedou k osvojování si základních hodnot společnosti a podporují v dětech samostatnost a schopnost projevovat se autenticky. Snažíme se, aby činnosti, které děti v MŠ vykonávají, směřovaly k dosahování klíčových kompetencí stanovených v RVP PV. V našem vzdělávacím programu využíváme prvků Zdravé mateřské školy a Školy blízké přírodě. Snažíme se vytvořit vlastní program, který je vyhovující podmínkám naší MŠ, tak aby zahrnoval veškeré cíle, záměry a jednotlivé vzdělávací oblasti dle RVP PV.

NAŠE POSLÁNÍ

- vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

-         orientace na osvojování si základů klíčových kompetencí v útlém věku dítěte, a tím získávání předpokladů pro své celoživotní vzdělávání, umožňující se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.

-          orientace na rozvoj dítěte jeho učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

-          rozvoj získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

NAŠE VIZE

1)  jsem samostatný, věřím si a zároveň umím být kamarádem

2) dokáže vše tak, jak mi to mé možnosti a individuální schopnosti dovolí

3)  i když jsem nějakým způsobem znevýhodněný, mám vytvořené optimální výchovně-vzdělávací podmínky pro můj celkový rozvoj a mám své pevné místo ve společnosti.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY ŠKOLY

Konkrétní cíl:

rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a rozvoj samostatnosti a soběstačnosti